Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door te lezen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op je toegang en gebruik van deze site. Door het bezoeken en gebruiken van deze site ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en enige additionele richtlijnen, restricties of regels die in connectie met specifieke secties of diensten van deze site gepost worden. Al zulke additionele richtlijnen, restricties of regels zijn hierbij onderdeel van de gebruiksvoorwaarden.

GAD behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, zonder je daarvan tevoren van op de hoogte te stellen. Je dient deze voorwaarden te bekijken als je de site bezoekt.

Je gaat ermee akkoord dat wij alle wettelijke communicatie en mededelingen per elektronische post versturen naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij inschrijving of hebt vermeld op onze website. Je kunt je toestemming voor het ontvangen van communicatie terugtrekken door contact op te nemen met de klantenservice. Als je je toestemming intrekt, wordt je account echter geannuleerd.

Ondernemingsgegevens

Onze details:

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van het Give a Day (hierna ‘GAD’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van GAD de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door GAD aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Er kunnen extra Portokosten aangerekend worden voor verzendingen buiten België. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden GAD niet. GAD is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. GAD is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door GAD. GAD kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant vult het reserveringsformulier online in met zijn adres- en facturatiegegevens. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

  • via kredietkaart
  • via “Ideal”
  • via bankcontact
  • via bankcontact KBC/CBC

GAD is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Belgïe. De levering gebeurt door het opsturen van de goederen via MyParcel. Portokosten zijn voor rekening van de klant. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 2 à 4 weken voor postkaarten, voor andere producten tussen 4 à 8 weken. Dit staat steeds uitdrukkelijk vermeld op de productpagina, na ontvangst van de bestelling en de betaling. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan GAD. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de GAD was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van GAD. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van GAD te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij GAD. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag  waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant GAD (Veldstraat, 98 at 2520 Ranst, info@giveaday.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan GAD heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan GAD (Veldstraat, 98 at 2520 Ranst).  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt GAD zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal  GAD  alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat GAD op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan GAD wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door GAD geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. GAD betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software).

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van GAD en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan GAD. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant GAD zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Auteursrechtelijk beschermde materialen voor beperkt gebruik

Deze Site bevat illustraties, foto’s, afbeeldingen, lay-out van documenten, grafische ontwerpen, tekst, lettertypen, muziek, software tools en andere informatie (hierna “Inhoud” genoemd). Deze Site en alle Inhoud zijn het auteursrechtelijk eigendom of het auteursrechtelijk eigendom van partijen van wie GAD zulk eigendom heeft gelicenseerd. Alle rechten op deze Site en haar Inhoud zijn wereldwijd voorbehouden. Het is strikt verboden de Inhoud of een deel daarvan te behouden, kopiëren, distribueren, publiceren, of gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden. GAD behoudt zich het recht voor om de Inhoud of een deel daarvan op elk moment uit te breiden, te verwijderen, of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen aan de Inhoud, door u of GAD, blijven eigendom van GAD en haar licentiegevers.

Artikel 10: Gebruik van de site

De klant heeft toestemming om deze site en zijn inhoud te bezoeken en te gebruiken voor het doel van het voorbereiden, het evalueren en het bestellen van gedrukte producten van GAD (hierna “Producten” genoemd). Het downloaden, bewaren, gebruiken, publiceren of distribueren van een onderdeel van deze site is niet geoorloofd of toegestaan. Het verkrijgen van producten van GAD geeft de klant niet het recht om een gedeelte van de inhoud apart van de gedrukte producten die door GAD aan de klant geleverd worden te gebruiken.

De klant gaat ermee akkoord deze site op een verantwoordelijke manier te gebruiken, op een manier die in volledige overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden en de lokale wetten en regels, inclusief de export- en importwetgeving. Op geen enkele wijze mag een onderdeel van de inhoud als een handelsmerk of servicemerk gebruikt worden, voor pornografisch gebruik, voor enig onwettig gebruik, voor het aanbrengen van schade aan een persoon, voor het overtreden van het recht op privacy of publiciteit, voor het inbreuk maken op een auteursrecht, handelsnaam, handelsmerk, servicemerk of ander intellectueel eigendomsrecht van een persoon of entiteit. De klant gaat ermee akkoord dat je deze site niet zult gebruiken voor de productie van producten die kwetsend, illegaal, bedreigend, schadelijk, obsceen of op een andere manier bezwaarmakend kunnen zijn. GAD heeft het recht om zijn service naar klanten die GAD voor ongewenste activiteiten gebruiken stop te zetten.

Alleen de klant is verantwoordelijk voor de inhoud, foto’s, afbeeldingen, tekst of ander materiaal dat de klant aan de producten toevoegt. De klant gaat ermee akkoord geen tekst, afbeeldingen, ontwerpen, handelsmerken, servicemerken of ander werk van derden waarop auteursrechten rust toe te voegen aan de producten, tenzij de klant de benodigde toestemming hebt van de eigenaren. De klant bevestigt dat de producten geen inbreuk maken op de rechten van enige andere derde partij, inclusief auteursrecht, handelsmerk, recht op publicatie of privacy, dat je geen laster pleegt of een derde partij in diskrediet brengt en dat de klant alle benodigde rechten en toestemming hebt om materiaal van derden te gebruiken voor je producten, inclusief materiaal van derden dat beschikbaar is gesteld door een ontwerpservice van derden die toegankelijk is via de site. Door het plaatsen van een bestelling op deze site bevestig je dat je de benodigde toestemming, rechten en bevoegdheid hebt om de bestelling te plaatsen en je geeft GAD toestemming om de producten namens jou te produceren. De klant geeft GAD het recht om afgeleide werken te kopiëren, aan te passen en te creëren en alle geüploade inhoud (inhoud die de klant heeft geüpload) te vectoriseren om de klant bestelling te kunnen verwerken. Bovendien bevestig de klant dat de klant voldoende rechten hebt om GAD toe te staan om afgeleide werken te kopiëren, aan te passen en te creëren en alle geüploade inhoud te vectoriseren om je bestelling te kunnen verwerken.

Artikel 11: Gebruik voor verzending

Alle bezorgdata voor mailings zijn schattingen, geen garanties. De verantwoordelijkheid van GAD is beperkt tot het voorbereiden van de mailing en het afleveren bij de postdienst. In geen geval zal GAD aansprakelijk zijn voor tekortkomingen of vertragingen in de bezorging door de postdienst. GAD is ook niet aansprakelijk jegens de klant of een derde partij voor aanvullende diensten die buiten GAD om worden uitgevoerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot andere postbezorgingsdiensten van derden.

GAD is alleen aansprakelijk voor druk- en verzendfouten voor zover het gaat om het opnieuw verzenden van een correctie of gecorrigeerde opdracht zodra dit redelijkerwijs mogelijk is, en toelaatbare schadevergoeding is beperkt tot de waarde van het uitgevoerde drukwerk. Portokosten worden nooit terugbetaald zodra het poststuk is verwerkt voor verzending. In geen geval zal GAD aansprakelijk zijn voor verlies van zaken of winst; incidentele of gevolgschade; of kosten die hoger zijn dan de facturering voor diensten met betrekking tot de specifieke opdracht, hetzij als gevolg van fouten, vergissingen of nalatigheid van GAD om diensten te verlenen, of anderszins. Het is aan de Cliënt om de bijkomende schade aan te tonen waarvoor hij de tussenkomst van GAD zou vorderen.

Postvoorschriften zijn aan verandering onderhevig, en de klant is verantwoordelijk voor het naleven van de huidige postbeperkingen. 

Artikel 12: Klantendienst

De klantendienst van GAD is bereikbaar via e-mail op info@giveaday.be of per post op het volgende adres, (Veldstraat, 98 at 2520 Ranst (Belgium). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 13: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover GAD beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt GAD zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 14: Privacy

De privacy beleid worden beschreven in bijlage 1 hieronder.

Artikel 15: Gebruik van cookies

De regels voor het gebruik van cookies worden beschreven in bijlage 1 hieronder.

Artikel 16: Aantasting geldigheid – niet-verzaking en overmacht

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door GAD om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Overmacht geeft onze vennootschap het recht de uitvoering van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of het contract geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder enige schadevergoeding van welke aard ook.

Artikel 17: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van GAD. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 18: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 19: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van GAD zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. 

Bijlagen 1: Privacy- en cookiebeleid

U kunt deze bijlagen lezen via de volgende link: Privacy– en cookiebeleid

Deze bijlagen maken een integrerend deel uit van de algemene voorwaarden